Electric Needle Room's official website

Now the world's 427th best indie pop band!

Blog

New split EP with DL Diedrich!

Posted by Electric Needle Room on February 8, 2015 at 4:15 PM

We just released a new split EP with DL Diedrich! It's available https://electricneedleroom.bandcamp.com/album/were-35-years-ahead-of-our-time" target="_blank">here.

It features one new original song from each of us and one cover of each other. I think Mr. Diedrich did a much better job with "Middle of the Ocean" than I did.

Enjoy!

-Matt

Electric Needle Room

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

50 Comments

Reply NathanTyday
7:58 PM on August 11, 2018 Reply RenbolmJes
3:00 AM on September 1, 2018 
Adidas . Adidas, . , Adidas . . adidas-rus.ru 100% - .

, . , , . - - . , . ADIDAS . . , .

Adidas . . Adidas , . . . , . .

ADIDAS

Adidas - , . , , . , .

. 10%. , . Adidas. , Adidas .

ADIDAS -

adidas-rus.ru . . , , . .

ADIDAS RAF SIMONS. . . , . ADIDAS HAMBURG. . .

, . . . Adidas , . Adidas, , .

Adidas, - , . , - .

, . . 8(495)-532-35-45. , 57 1.
Reply CliffBus
9:32 AM on March 15, 2019 
Joe Bonamassa is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit Joe Bonamassa concerts 2019 tickets
Reply TutuMn
1:31 PM on April 1, 2019 
Today anyone has an iOS device. iPods are so widespread that this has led to developing a millions of apps that provide servises such as mobile games, entertainment playgrounds and many others. To download this applications a user must get an account at Apple Store. But not all apps are available there as they don't meet the Apple rules. To combat this a new app was developed called TutuApp. This helper works on iOS run phones and it has the biggest market of apps and games. We name a few: Clash of Clans, Pokemon and others. They come with zero ads and locked content! Whant to know more? Visit TutuApp iOS to download Tutu App for free on your iOS device. Installation instructions for TutuApp Helper are available there.
Reply Matabrame
11:03 AM on May 13, 2019 
Comprar Cialis 20 Mg Gentamicin Fast Delivery Viagra cialis Recommended Dosages For Cephalexin
Reply Matabrame
5:41 PM on August 8, 2019 
Cialis Generico Espana Contrareembolso Propecia Capsule Finasteride 1mg viagra Levitra Pas Cher Forum Diflucan Compare Prices
Reply Ellpreori
9:42 AM on September 22, 2019 
Achat Cialis 20 Amoxicillin In Pigs online cialis Equivalente Levitra Wii Amoxicillin Clear Up My Gingervitis Cialis En Generique Fiable
Reply SintezpKnith
9:48 PM on September 25, 2019 
[IMAGE]

Ð�аÑ?а оÑ?еÑ?еÑ�Ñ?веннаÑ� знамениÑ?аÑ� компаниÑ� занимаеÑ?Ñ�Ñ� изгоÑ?овлением и Ñ?еализаÑ?ией пакеÑ?ов, меÑ?ков, а Ñ?акже Ñ�Ñ?мок, Ð?акеÑ?Ñ? дой-пак из Ñ?елоÑ?ана и бÑ?маги Ñ� 2007 года. Ð?Ñ? доÑ�Ñ?авлÑ�ем Ð?акеÑ?Ñ? Ñ� замком (зип-лок пакеÑ?Ñ?) по вÑ�ей РоÑ�Ñ�ийÑ�кой Ñ?едеÑ?аÑ?ии.

8]Ð?Ñ?аÑ?Ñ?овÑ?е пакеÑ?Ñ? кÑ?пиÑ?Ñ? моÑ�ква в Ñ?озниÑ?Ñ?
Ð�а Ñ?екÑ?Ñ?ий моменÑ? поÑ?Ñ?и каждаÑ� компаниÑ� в Ð�аÑ?ей Ñ�Ñ?Ñ?ане, иÑ�полÑ?зÑ?еÑ? Ñ?еÑ?моÑ?Ñ?анÑ�Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? ленÑ?Ñ? Ñ?иббон, поÑ�колÑ?кÑ? они Ñ�егоднÑ� не Ñ?олÑ?ко Ñ?добнÑ?, но и пÑ?акÑ?иÑ?нÑ? в Ñ?абоÑ?е. Ð?омимо Ñ�Ñ?ого, Ñ�Ñ?икеÑ?Ñ? Ñ?енники, имеÑ?Ñ? занÑ�Ñ?нÑ?й дизайнеÑ?Ñ�кий подÑ?од, завлекаÑ?Ñ? клиенÑ?ов и бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?енÑ?Ñ?ом Ñ� Ñ?елÑ?Ñ? внедÑ?ениÑ� необÑ?Ñ?нÑ?Ñ? идей длÑ� Ñ?аÑ�кÑ?Ñ?Ñ?ки Ñ�воей пÑ?одÑ?кÑ?ии. Ð?Ñ?ганизаÑ?иÑ� Ñ�оздаеÑ? инноваÑ?ионнÑ?е Ñ?еÑ?нологии длÑ� маÑ?киÑ?овки пÑ?одоволÑ?Ñ�Ñ?венной, Ñ?имиÑ?еÑ�кой, коÑ�меÑ?иÑ?еÑ�кой и пÑ?оÑ?иÑ? оÑ?Ñ?аÑ�лей пÑ?омÑ?Ñ?ленного пÑ?оизводÑ�Ñ?ва.

Ð?Ñ? можеÑ?е Ñ�делаÑ?Ñ? болÑ?Ñ?ой заказ Ð?акеÑ?ов к клеевÑ?м клапаном, Ñ�Ñ?о даÑ�Ñ? возможноÑ�Ñ?Ñ? вам Ñ�Ñ�кономиÑ?Ñ?. Ð�аÑ?а Ñ�пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ� компаниÑ� пÑ?едлагаеÑ? вам паÑ?Ñ?неÑ?Ñ�Ñ?во Ñ� пÑ?едÑ�Ñ?авленной пÑ?едпÑ?иÑ�Ñ?ием на инÑ?еÑ?еÑ�нÑ?Ñ? Ñ?Ñ�ловиÑ�Ñ?. Ð?Ñ? можеÑ?е легко пÑ?иобÑ?еÑ�Ñ?и Ð?акеÑ?Ñ? к клеевÑ?м клапаном из Ñ?Ñ?ебÑ?емого вида маÑ?еÑ?иала в лÑ?бом колиÑ?еÑ�Ñ?ве.

7]СÑ?Ñ?еÑ?Ñ? пленка кÑ?пиÑ?Ñ?
Ð?Ñ?мажнÑ?е пакеÑ?нÑ?е изделиÑ� поÑ�Ñ?епенно вÑ?Ñ?еÑ�нÑ�Ñ?Ñ? обÑ?Ñ?нÑ?е Ñ�инÑ?еÑ?иÑ?еÑ�кие пакеÑ?Ñ? по многим оÑ�нованиÑ�м: -ЭкологиÑ?ноÑ�Ñ?Ñ? маÑ?еÑ?иала (под влиÑ�нием наÑ?ей пÑ?иÑ?одÑ? бÑ?мажнÑ?й пакеÑ? Ñ?азлагаеÑ?Ñ�Ñ� в неÑ�колÑ?ко Ñ?аз бÑ?Ñ�Ñ?Ñ?ее, Ñ?ем полиÑ�Ñ?иленовÑ?й) -Ð?ногоÑ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ноÑ�Ñ?Ñ? бÑ?мажнÑ?Ñ? Ñ?паковоÑ?нÑ?Ñ? маÑ?еÑ?иалов (иÑ? иÑ�полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?елÑ�Ñ? пакеÑ?иÑ?ованиÑ� пÑ?одÑ?кÑ?ов).

6]Ð?ленка Ñ?паковоÑ?наÑ� воздÑ?Ñ?но пÑ?зÑ?Ñ?Ñ?коваÑ�
Ð?лÑ� ваÑ� мÑ? пÑ?едлагаем Ñ�амоклеÑ?Ñ?иеÑ�Ñ� Ñ�Ñ?икеÑ?ки, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ�ейÑ?аÑ� лÑ?Ñ?Ñ?им обÑ?азом говоÑ?Ñ�Ñ? о лÑ?бом пÑ?одÑ?кÑ?е. Ð?Ñ?оизводÑ�Ñ?веннаÑ� компаниÑ� пÑ?оизводиÑ?елÑ? пÑ?едÑ�Ñ?авлÑ�еÑ? болÑ?Ñ?ий аÑ�Ñ�оÑ?Ñ?именÑ?нÑ?й вÑ?боÑ? в надобнÑ?Ñ? обÑ?Ñ?маÑ? и по Ñ?азÑ?мнÑ?м Ñ?енам. Ð?Ñ�ли вÑ? не знаеÑ?е, какой Ñ?веÑ? пÑ?иобÑ?еÑ�Ñ?и, наÑ?и Ñ�оÑ?Ñ?Ñ?дники могÑ?Ñ? пÑ?едложиÑ?Ñ? неÑ�колÑ?ко Ñ?азлиÑ?аÑ?Ñ?иÑ?Ñ�Ñ� моделей беÑ�плаÑ?но, дабÑ? бÑ?ло пÑ?оÑ?е Ñ?знаÑ?Ñ?, какой из оконÑ?аÑ?елÑ?нÑ?Ñ? алÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ив маÑ?киÑ?овки и Ñ�Ñ?икиÑ?овки Ñ?оваÑ?а клиенÑ?Ñ? подÑ?одиÑ?.
Reply bbzVarync
8:14 PM on September 29, 2019 
У наÑ� вÑ? найдеÑ?е Ð?бÑ?аÑ?нооÑ�моÑ?иÑ?еÑ�кие Ñ�иÑ�Ñ?емÑ? оÑ?иÑ�Ñ?ки водÑ?, а Ñ?акже ббз длÑ� оÑ?иÑ�Ñ?нÑ?Ñ? Ñ�ооÑ?Ñ?жений, мÑ? можем пÑ?оизвеÑ�Ñ?и Ð?емлÑ�нÑ?е Ñ?абоÑ?Ñ? и пÑ?окладка Ñ?Ñ?Ñ?б. Ð?Ñ?Ñ?ение неглÑ?бокиÑ? Ñ�кважин, Ð?Ñ?енка запаÑ�ов подземнÑ?Ñ? вод, Ð?одоÑ�набжение Ñ?аÑ�Ñ?ного дома.

У наÑ� вÑ? можеÑ?е пÑ?иобÑ?еÑ�Ñ?и Ð�Ð?Ð?Ð?СТÐ�Ð?Ð? Ð? РÐ?Ð?Ð?РÐ?УÐ�РÐ�Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð�Ð�Ð?Ð?, Ð?Ñ?Ñ�Ñ?ойники длÑ� водÑ?, Ð?ланеÑ?аÑ?нÑ?е меÑ?алки, Сжигание оÑ�адков Ñ�Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? вод, СмоÑ?Ñ?овÑ?е колодÑ?Ñ?, ТонÑ?Ñ?аÑ� загÑ?Ñ?зка, СÑ?аÑ?иÑ?еÑ�кие Ñ�меÑ�иÑ?ели, Ð?Ð?ЪÐ?Ð?Ð�ЫÐ? УСТРÐ?Ð?СТÐ?Ð� Ð? Ð?Ð?ТÐ�Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð�СТРУÐ?ЦÐ?Ð? Шнеки длÑ� зеÑ?на и пиÑ?евой пÑ?омÑ?Ñ?ленноÑ�Ñ?и, Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ЧÐ?СТÐ�Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð�Ð�Ð?Ð? Ð?Ñ?иÑ�Ñ?ка Ñ�Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? вод на оÑ�нове Ð?Ð?Р (мембÑ?анного био Ñ?еакÑ?оÑ?а), Ð?Ð?Ð?ЪÐ?Ð?Ð�ЫÐ? УСТРÐ?Ð?СТÐ?Ð� Ð? Ð?Ð?ТÐ�Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð�СТРУÐ?ЦÐ?Ð? Ð?одÑ?емники, Ð?ЧÐ?СТÐ?Ð� Ð?Ð?Ð?Ð�Ð?Ð?ЫХ СТÐ?ЧÐ�ЫХ Ð?Ð?Ð? СоÑ?бÑ?ионнÑ?е Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ð�Ð�СÐ?СÐ�Ð?Ð? Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?ССÐ?РÐ�Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?РУÐ?Ð?Ð?Ð�Ð�Ð?Ð? (Ð?Ñ?Ñ?нÑ?оÑ�, Ð?СÐ?, Ð?ило, Ð?Ð?Т, Ð?злÑ?Ñ?, ТÐ?Ð?) РоÑ?аÑ?ионно-поÑ?Ñ?невÑ?е наÑ�оÑ�Ñ?, Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ?Ð?Ð?У УголÑ?нÑ?й Ñ�оÑ?бенÑ?, а Ñ?акже вÑ�е длÑ� авÑ?омойки Ð�вÑ?омойки на базе пеÑ�Ñ?анно-гÑ?авийной Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии.

Ð? СеÑ?виÑ�е пÑ?оекÑ?иÑ?Ñ?еÑ?, пÑ?оизводиÑ? Ð?одооÑ?иÑ�Ñ?ка длÑ� колодÑ?ев.

меÑ?аниÑ?еÑ�кое обезвоживание оÑ�адков а главное блок биологиÑ?еÑ�кой загÑ?Ñ?зки ббз 65 блоки биологиÑ?еÑ�кой загÑ?Ñ?зки ббз
Reply Varync2
1:50 AM on October 19, 2019 
Ð?опÑ?Ñ?Ñ?им, вÑ? обладаÑ?елÑ? нового web-Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а, коÑ?оÑ?Ñ?й имееÑ? пÑ?иÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?Ñ?илÑ?, Ñ?добнÑ?Ñ? навигаÑ?иÑ? и нÑ?жнÑ?Ñ? длÑ? клиенÑ?ов инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?. Ð?о на вебÑ?айÑ? ни кÑ?о не наноÑ?иÑ?Ñ? визиÑ?. ЧÑ?о делаÑ?Ñ?? Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ? еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?й бизнеÑ? мÑ? поможем вам Ñ?оздаÑ?Ñ? Ð?ейдж. Ð?ак извеÑ?Ñ?но, ни одно дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ное либо виÑ?Ñ?Ñ?алÑ?ное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие не можеÑ? пÑ?одвигаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? незавиÑ?имо. Ð?аждой Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованной компании Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? помоÑ?Ñ? в пÑ?иобÑ?еÑ?ении извеÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и, а во Ð?лобалÑ?ной паÑ?Ñ?ине без нее каÑ?егоÑ?иÑ?еÑ?ки не бÑ?Ñ?Ñ? из-за бÑ?Ñ?ной конкÑ?Ñ?енÑ?ной боÑ?Ñ?бÑ?.Ð?Ñ? занимаемÑ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?кой коÑ?поÑ?аÑ?ивнÑ?Ñ? Ñ?айÑ?ов. Ð?Ñ? гоÑ?овÑ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?оÑ?оÑ?ий инÑ?еÑ?неÑ? Ñ?айÑ? в Ñ?еÑ?ение Ñ?еÑ?Ñ?и Ñ?абоÑ?иÑ? дней. Ð?е беÑ?Ñ? в Ñ?аÑ?Ñ?еÑ? оÑ?оÑ?млениÑ? вÑ?полненнÑ?Ñ? Ñ?айÑ?ов, мÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?ем Ñ?лÑ?жба Ñ?еÑ?. подмоги: Ñ?воевÑ?еменное пÑ?одление Ñ?оÑ?Ñ?инга и домена, добавление конÑ?енÑ?а на инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?, Ñ?азмеÑ?ениÑ? новинок. Ð?аÑ?и Ñ?Ñ?лÑ?ги поÑ?одейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? вам Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?авоÑ?иÑ?ом на пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?аÑ? инÑ?еÑ?неÑ?а.

пÑ?одвижение Ñ?айÑ?а в Ñ?Ñ?а
Reply CindyWeect
4:35 AM on October 20, 2019 
Spring cleaning is certainly not only routine to get rid of dirt as well as dust. But our experts need to perform an audit of wintertime clothing. From needless points to get rid of, you require to clean as well as establish the storing. Throw out the waste as well as give on your own yet another guarantee certainly not to save excessive scrap. Tidy the walls as well as ceilings, clean the windows, allow the spring season in to your home, repel the inactivity.

Cleansing in New York City - is the stipulation of concentrated services for springtime cleansing of premises as well as neighboring locations, in addition to sustaining cleanliness. The mixture of high quality job as well as inexpensive costs is actually a distinctive attribute that identifies our cleansing business in the NJ cleaning company market.
Our adage: " The most ideal high quality - affordable!" and also you can be sure of that! In our company, incredibly affordable prices for all sorts of cleaning company.
Our experts promise you the arrangement of professional cleaning services at a higher level. Specialists masterfully learn the procedures of cleansing with using contemporary sophisticated equipment and also concentrated chemicals. Along with all this, the rates for our solutions are considerably less than the significant cleansing firms.

Buying such a solution as "Spring Cleaning" in our company, you receive the possibility of high-quality cleansing of the neighboring area of your house. We supply washing where others can not adapt. Our company will concern you even when you are at the other apocalypse as well as carry out the cleansing at the highest degree. Merely give us a call.

Move in cleaning service Fort Greene - Spring cleaning
Reply Ellpreori
6:08 PM on October 28, 2019 
No Prescription Discount Pharmacy Cephalexin For Cellulitis Baby viagra Cheap Kamagra Oral Jelly Online Online Celexa Sale Discount Generic Zentel Real Medicine Fedex No Rx
Reply Scotteloma
2:14 AM on October 29, 2019 
Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, на Ñ?колÑ?ном Ñ?обÑ?ание Ñ?Ñ?иÑ?елÑ? вÑ?Ñ?казал вам лиÑ?но, Ñ?Ñ?о Ñ? Ñ?ебенка как пÑ?авило бÑ?ваÑ?Ñ? пÑ?облемÑ? Ñ? Ñ?внÑ?ми Ñ?еÑ?евÑ?ми и Ñ?зÑ?ковÑ?ми навÑ?ками. Ð?ли, возможно, во вÑ?емÑ? Ñ?азговоÑ?а Ñ? Ñ?Ñ?ном/доÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?имеÑ?или неÑ?аÑ?нное Ñ?епелÑ?воÑ?Ñ?Ñ?? Ð?Ñ? оÑ?мÑ?Ñ?лили Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о непÑ?авилÑ?но? Ð?Ñ?ли Ñ?Ñ?о Ñ?ак, Ñ?Ñ?о нÑ?жно делаÑ?Ñ?? Ð?Ñ?е Ñ?ебÑ?Ñ?а Ñ?оÑ?миÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?азной Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, и длÑ? одниÑ? пÑ?оÑ?ождение наÑ?инаÑ? оÑ? обÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?лов к оÑ?лиÑ?но Ñ?Ñ?оÑ?мÑ?лиÑ?ованномÑ? и гÑ?аммаÑ?иÑ?еÑ?ки пÑ?авилÑ?номÑ? пÑ?едложениÑ? можеÑ? Ñ?йÑ?и неÑ?колÑ?ко леÑ?,а пÑ?оÑ?ие пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ?Ñ?азÑ?( к 1 годÑ?) наÑ?инаÑ?Ñ? без Ñ?молка Ñ?ебеÑ?аÑ?Ñ?. ТолÑ?ко к 5 годам Ñ?ебенок должен(на) имеÑ?Ñ? навÑ?к не Ñ?олÑ?ко лиÑ?Ñ? пÑ?оизноÑ?иÑ?Ñ? беÑ?Ñ?иÑ?Ñ?оÑ?Ñ?нÑ?е пÑ?едложениÑ?, Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ие из 2-3 Ñ?лов, но и дополниÑ?елÑ?но поÑ?ледоваÑ?елÑ?но Ñ?овеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? длиннÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?енка Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?ом по Ñ?еÑ?и можеÑ? помоÑ?Ñ? обнаÑ?Ñ?жиÑ?Ñ?, еÑ?Ñ?Ñ? ли Ñ? малÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?дноÑ?Ñ?и в Ñ?еÑ?и. Ð?огопедиÑ?еÑ?каÑ? Ñ?еÑ?апиÑ? - Ñ?егоднÑ? Ñ?Ñ?о помоÑ?Ñ? длÑ? оÑ?новной маÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ебÑ?Ñ? Ñ? паÑ?ологиÑ?ми Ñ?еÑ?и и / или Ñ?азговоÑ?ного Ñ?зÑ?ка,или задеÑ?жки пÑ?иÑ?иÑ?еÑ?кого Ñ?азвиÑ?иÑ?.
Ð?еÑ?Ñ?м возможно поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? логопедиÑ?еÑ?каÑ? Ñ?еÑ?апиÑ? по Ñ?азнообÑ?азнÑ?м пÑ?иÑ?инам, вам необÑ?одимо напÑ?авиÑ?Ñ? Ñ?колÑ?ника к логопедÑ?, когда: " Ð?ам или близким лÑ?дÑ?м невозможно понÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ебенка. " Ð?Ñ?е наÑ?инаÑ?Ñ? дÑ?маÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?ебÑ?нок младÑ?е, Ñ?ем Ñ?обеÑ?едник, Ñ?ак как он плоÑ?о говоÑ?иÑ?. " Ребенка дÑ?азнÑ?Ñ? из-за Ñ?ого, каким обÑ?азом он Ñ?азговаÑ?иваеÑ?. " Ð?аÑ? Ñ?ебенок иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? менÑ?Ñ?е Ñ?лов, Ñ?ем дÑ?Ñ?гие Ñ?ебÑ?Ñ?а его возÑ?аÑ?Ñ?а.
ЦÐ?Ð?ТР Ð?Ð?ЧÐ?Ð?Ð?Я Ð?Ð?Р пÑ?едназнаÑ?ен(а) длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?о бÑ? ваÑ?емÑ? малÑ?Ñ?Ñ? Ñ?пÑ?авиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? лÑ?бой Ñ?еÑ?евой пÑ?облемой. Ð?вониÑ?е нам, пÑ?иÑ?одиÑ?е на ознакомиÑ?елÑ?ное занÑ?Ñ?ие, и мÑ? поможем ваÑ?емÑ? Ñ?ебенкÑ?.

воÑ?пиÑ?аÑ?елÑ? логопед
Reply enrfdgqj
4:46 PM on May 30, 2020 
harga obat sildenafil https://usabuyes.com/# - generic viagra soft 100mg online generic viagra viagra achat en ligne canada
Reply Aclehaits
4:37 AM on September 11, 2020 
Keanu Reeves Finally Admits What We Suspected All Along https://us.vlipa.lv/video/YmswL09EMXFJd2hGcW1VPTU4.html
Reply inidway
6:15 PM on December 15, 2020 
Propecia Alcool BusGuaky cialis online Plarmallup Cialis Da 5 Mg
Reply inidway
11:58 PM on December 15, 2020 
Natural Eshop Cialis Danmark BusGuaky cialis generic cost Plarmallup Prix Kamagra Allemagne
Reply Dieceix
11:23 PM on December 22, 2020 
No Prescription 3 Mg Estradiol Pills BusGuaky viagra and cialis online Plarmallup viagra vs cialis
Reply Dieceix
6:23 AM on December 23, 2020 
Cialis Generico Barato BusGuaky canadian pharmacy cialis Plarmallup Propecia Costo
Reply Daryldrurn
1:37 PM on March 5, 2021 
Both sought-after and erudite discussions of porn consider explored the hardship of sexually direct texts as pedagogy. While myriad commentators and scholars award emergence to acknowledged the enlightening qualities of pornography, there is no innumerable consensus as to what porn teaches its consumers and how it works as an educator. Erotica is increasingly itself the business of pedagogical texts, with ‘porn literacy’ being debated as a budding additionally to the minor honour mid school curriculum in the In concurrence Kingdom and Australia. This article presents an overview of the area of ‘porn as pedagogy’ and pedagogy less porn. It is shame-faced in leeway, relying pre-eminently on accepted scrutinize and media reportage from Australasia, North America and the Shared Kingdom. These Anglophone countries one's hands on noteworthy similarities in show regard to the ways obscenity is framed as a ethics and/or governmental protest within strong deliberation (although there are also notable differences). In ready of this intellect, the overview that follows does not undertake to be globally spokesman, but represents a preamble foray into a complex and varying field.
let try - sissy-bondage